Последни новини

Регионална политика

March 15, 2011

Регионална политика

Филиз Хюсменова е заместник-председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент. Членовете на Комисията са 49, които имат и същия брой заместници, представляващи всички политически групи в ЕП.

 

Комисията отговаря за регионалната и кохезионната политика, и по-специално за:

  • Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и другите инструменти на регионалната политика на Съюза;
  • оценката на въздействието на други политики на Съюза върху икономическото, социалното и териториалното сближаване;
  • координацията на структурните инструменти на ЕС;
  • най-отдалечените региони и острови, както и трансграничното и междурегионално сътрудничество, отношенията с Комитета на регионите, организациите за междурегионално сътрудничество и органите на местната и регионална власт;
  • проблематиката на градовете.

Филиз Хюсменова участва активно в работата на Комисията, като подготвя доклади, становища и изказвания по различните теми. Такива са документите, свързани с прилагането на Директивата за услугите, бъдещето на социалните услуги от общ интерес, демографските промени и тяхното отражение върху кохезионната политика и др.