Последни новини

Социална политика

March 10, 2011

Социална политика

Филиз Хюсменова е заместник-член на Комисията по заетост и социални въпроси в Европейския парламент. Членовете на Комисията са общо 50, които имат същия брой заместници, представляващи всички политически групи в ЕП. Комисията разполага с компетенции в областите на трудовата заетост и всички аспекти на социалната политика.

 

Комисията по заетост разполага с компетенции основно в областите на трудовата заетост и всички аспекти на социалната политика, условията на работа, професионалното обучение и свободното движение на трудещите се и пенсионерите.

 

Нейните основни компетенции са свързани с: условията на труд в рамките на ЕС, социалното осигуряване, социалната защита, мерките за здравословни и безопасни условия на труд, Европейския социален фонд, политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации, свободното движение на работници и пенсионери, социалния диалог, както и всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак.

 

Комисията отговаря за отношенията с Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, Европейската фондация за обучение, Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд, както и за отношенията с други съответни органи на ЕС и международни организации.

 

Филиз Хюсменова участва активно в работата на Комисията, като подготвя доклади, становища и изказвания по различните теми. Такива са Петият кохезионен доклад, Стратегията за политиката на сближаване след 2013 г., Стратегическият доклад за 2010 г. относно изпълнението на програмите и политиката на сближаване за периода 2007-2013 г.