March 19, 2014

Отчет за работата на евродепутат Филиз Хюсменова през мандат 2009 – 2014 на Европейския парламент

За периода на мандата 2009-2014 г. Филиз Хюсменова е заместник-председател на Комисията по регионално развитие и заместник в Комисията по заетост и социални въпроси, и Комисията по правата на жените и равенството между половете, и в Делегацията за връзки с Китайската народна република. Член е на Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Армения, ЕС – Азербайджан и ЕС – Грузия и на Делегация в Парламентарна асамблея Евронест.

През петте години от мандата евродепутатът Филиз Хюсменова е направила 60 изказвания на пленарни сесии на Европейския парламент, задала е 42 писмени въпроса към Европейската комисия. Тя е внесла 10 предложения за резолюции и е съавтор на 2 писмени декларации. Евродепутатът е била докладчик в Комисията по регионално развитие по 3 доклада и по 3 становища.  Била е докладчик за АЛДЕ или т.н. „докладчик в сянка”  9 пъти. През този период Хюсменова е провела 5 национални информационни кампании, организирала е 15 посещения на групи в ЕП, повече от 20 събития в България и Брюксел, съдействала е за отпечатването на 3 специализирани издания и 11 информационни брошури за политиките на ЕС. По време на мандата евродепутатът е открила и са работили 5 информационни центъра в България.

 

 

Изказвания в Европейския парламент:

 

2009 година

  • за по-бързо въвеждане и по-масирано действие на механизма за микрофинансиране „Прогрес”;
  • предложение акцентът на кохезионната политика след 2013 г. да бъде сближаването на държавите членки с нисък доход на населението;

 

2010 година

по дебата в ЕП относно Дунавската стратегия на Европейския съюз;

за ясна дефиниция на понятието „териториално сближаване” от Лисабонския договор;

за промените в българските закони и независимостта на регулаторните органи.

За борбата с тероризма, без да се отстъпва от демократичните принципи и да се ограничават човешките права и свободата на медиите.

Териториално, социално и икономическо сближаване – коментар на доклада на г-н Luhan през призмата на Дунавската стратегия.

 

2011 година

За прилагането на стратегията на ЕС за региона на река Дунав и по-конкретно за мониторинга на проектите и комуникацията и популяризирането на резултатите.

За прилагането на Директивата за услугите – елиминиране на все още съществуващите законови и административни бариери и оказване на допълнителна подкрепа на малките и средни предприятия.

За скандала с подслушванията в България.

За прилагане на принципите на прозрачност и равно третиране при отпускане на средствата от следващата финансова рамка.

За програмата „Младежта в движение“ – рамка за подобряване на системите за образование и обучение в Европа и за обучение в ранна детска възраст.

За седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности – необходимост от по-добра насоченост на подкрепата по програмата, по-силна обвързаност с потребностите на бизнеса, координация с останалите финансови инструменти на Общността и със структурните фондове.

Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния – забавянето на двете страни е в разрез с правилата, утвърдени в Европейския съюз.

Пети доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегия за политика за сближаване за периода след 2013 г – необходимост от повече и по-целенасочени мерки за намаляване на социалните и икономическите дисбаланси в Европа, за борба с бедността и социалното изключване.

Въпрос към ЕК за контролирането на новите форми на труд и ангажирането на Комисията с издаване на нарочен документ по тази проблематика по време на дебат на парламентарна сесия.

За двадесет и седмия годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз – прилагане на повече и по-подходящи инструменти за отчитане на мнението на всички заинтересовани страни, доразвиване на механизмите за осъществяване на обратна връзка, въвеждане на оценка на въздействието на политиките върху конкурентоспособността.

В подкрепа на доклада относно предприемаческата дейност на жените в малките и средните предприятия.

В подкрепа на доклад относно положението на жените, наближаващи пенсионна възраст.

По повод финансирането на научните изследвания и иновациите в ЕС – необходимост от допълнителни усилия за по-широкото включване на участници от всички държави-членки в този процес и за подобряването на достъпността до финансовите ресурси.

В подкрепа на доклад за туризма в Европейския съюз – предприемане на мерки за увеличаването на конкурентоспособността на сектора в световен мащаб и осигуряването на устойчив растеж.

В подкрепа на доклада за укрепване на реакцията на Европейския съюз при бедствия – наличието на добра координация и съгласуваност, както в рамките на ЕС, така и с международните партньори, са ключови при възникването на кризисни ситуации.

В подкрепа на предложение за резолюция на ЕП относно проблемите при усвояването на средствата от Структурните и Кохезионния фонд – прекалено сложни правила и процедури по кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите и чести промени в тях, необходимост от навременното предоставяне на Управляващите органи на ясни указания и насоки за прилагането на европейското законодателство от страна на ЕК.

За необходимостта от приемането на регламент за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия в страните членки на Европейския съюз и изразяване на подкрепа на законодателната резолюция на Европарламента по този повод.

В подкрепа на доклад за бюджетното наблюдение в еврозоната като основа за укрепването и подобряването на икономическото управление в Съюза и засилване на национална ангажираност към европейската икономическа политика.

За неприемането на България и Румъния в Шенген – неоправдано и в нарушение на процедурите поради доказаната им техническа готовност.

В подкрепа на резолюция за по-добра защита на правата на гражданите при изпадане в несъстоятелност на финансови и застрахователни институции.

За насърчаване на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз ­– за това, че в края на 2011 г. българските и румънските граждани продължават да са изправени пред ограничения, наложени им от част от страните в Съюза.

Позиция за резолюцията относно процеса на взаимна оценка на директивата за услугите.

Подкрепа на резолюцията за обществените поръчки – опростяване на правилата, по-широко използване на възможностите на електронното управление.

В подкрепа на резолюция за улесняване на достъпа до правосъдие.

За демографските промени и последици от тях за бъдещата политика на сближаване на ЕС – адекватно включване на възрастните хора в обществения живот, засилване на подкрепата за жените и младите хора, подобряване на условията на живот и заетост във всички региони.

За вземане на мерки във връзка със заличаването на граждани без основание от избирателните списъци с България и в нарушение на Хартата на основните права на Европейския съюз.

Подкрепа на доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно производства по несъстоятелност в рамките на европейското дружествено право.

В подкрепа на доклад относно справянето с преждевременното напускане на училище – задържане на учениците в училище и предоставяне на втори шанс на преждевременно прекъсналите своето образование.

Подкрепа на доклад относно „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“.

 

2012 година

В подкрепа на доклад относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията – необходимост от реформи и по-обстоен анализ на функционирането на пазарите и конкуренцията в ключови сектори като енергетика, телекомуникации, транспорт и суровини, които оказват сериозно влияние върху икономиката като цяло.

В подкрепа на доклад относно европейското измерение в спорта – за обединяващата и възпитаваща роля на спорта по отношение на младите хора.

За програмата „Дафне”, насочена към насилието срещу жени, деца и младежи – популяризиране на резултатите от нея за постигане на по-голям ефект.

Въпрос към комисаря Tajani, по време на дебат, дали Комисията разполага с конкретни данни, анализи и оценки за ефекта от прилагането на Директивата за услугите върху европейската икономика и най-вече върху малките и средните предприятия.

За някои аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година – насочване на усилията си към политиките, подпомагащи в най-голяма степен растежа и устойчивото развитие, координирани мерки за подобряване на ситуацията на пазара на труда, борба срещу безработицата, особено сред младите хора, по-тясна връзка между образованието и нуждите на бизнеса.

Относно проблема с дискриминационни интернет страници, насочени срещу централно и източноевропейци, прекрачващи границите на свободното слово и създаващи ксенофобия – призив към холандското правителство за предприемане на мерки.

В подкрепа на доклад относно ролята на жените в процеса на вземане на политически решения.

Относно острите и неаргументирани нападки към български и румънски граждани от английския евродепутат Bloom, които нагнетяват ксенофобия и взаимна омраза в нелеките времена на обща икономическа криза.

 

2013 година

За градското преустройство като фактор, допринасящ за икономическия растеж – оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване – Фонд “Солидарност” на Европейския съюз.

За принципите на правовата държава и свобода в България – търсене на подкрепата от  Европейската комисия делото срещу извършителя на покушението срещу Ахмед Доган да бъде следено отблизо и да бъде включено за наблюдение по Механизма за сътрудничество и оценка сред делата от висока обществена значимост.

Относно равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги.

За Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещите се – застрашените от бедност и социално изключване да намалеят с поне 20 милиона души до 2020 г.; призив към държавите, които се противопоставят на приемането на фонда да преосмислят позициите си.

За управлението на новото правителство на България, доминирането на законността и демокрацията в страната и за това, че националистическата партия Атака не е в коалиция с партията мандатоносител, нито с ДПС.

Преосмисляне на образованието – необходимост да стане достъпно и да предоставя равни възможности за всички, включително от ранна детска възраст, етническите малцинства и имигрантските семейства.

Апел към ЕК да започне процес на преразглеждане и допълване на Директива № 78 на Съвета от 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите е в действие., заради трудностите, които страните членки са срещнали с прилагането й.

В подкрепа на насърчаването на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз.

За притока на сирийски бежанци на българската граница и че до края на януари страната се е справяла с проблема със собствени сили и средства.

 

 

Докладчик в сянка по доклади:

 

2011 година

Доклад относно демографските промени и последици от тях за бъдещата политика на сближаване на ЕС.

 

2012 година

Доклад относно демографските промени и последици от тях за бъдещата политика на сближаване.

 

2013 година

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1082/2006 на ЕП и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи.

 

 

Докладчик по становища:

 

2010 година

Становище относно прилагането на Директивата за услугите (2006/123/ЕО) – към Комисията за регионално развитие

 

2012 година

Становище относно оптимизирането на ролята на териториалното развитие в политиката на сближаване – към Комисията по заетост и социални въпроси

Становище относно малките и средните предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развитие на стопанската дейност – към Комисията за регионално развитие.

 

 

 

 

Докладчик в сянка по становища:

 

2010 година

Поектостановище относно защитата на финансовите интереси на Общностите – Борба с измамите – Годишен доклад за 2008 г. – към Комисия за регионално развитие.

Становище относно Доклада за 2010 г. относно изпълнението на програмите на политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. – към Комисия по заетост и социални въпроси.

 

2011 година

Становище относно бъдещето на социалните услуги от общ интерес – към Комисия за регионално развитие.

Становище относно Пети доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегия за политика за сближаване за периода след 2013 г. – към Комисия по заетост и социални въпроси.

 

2012 година

Становище относно привлекателността на инвестициите в Европа – към Комисия за регионално развитие.

 

2013 година

Становище относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – към Комисия за регионално развитие.

Становище относно преосмисляне на образованието – към Комисия по заетост и социални въпроси.

Становище относно усилията на международната общност в областта на развитието и изграждането на държавните структури в Южен Судан – към Комисия по правата на жените и равенството между половете

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи – към Комисия по правата на жените и равенството между половете

 

Предложения за резолюции:

 

2009 година

Предложение за резолюция относно свободата на информация в Италия

 

2010 година

Предложение за обща резолюция относно Европейската стратегия за Дунавския регион

 

2011 година

Предложение за обща резолюция относно изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав

Предложение за резолюция относно присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство

Предложение за резолюция относно свободното движение на работници в Европейския съюз

Предложение за резолюция относно свободното движение на работници в Европейския съюз

 

 

2012 година

Предложение за резолюция относно приноса на общата политика в областта на рибарството за производството на публични блага

Предложение за обща резолюция относно приноса на общата политика в областта на рибарството за производството на публични блага

Предложение за обща резолюция относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата

 

2014 година

Предложение за обща резолюция относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС

 

Писмени декларации:

 

2012 година

Писмена декларация относно участието на деца и млади хора в борбата с изменението на климата

 

2013 година

Писмена декларация относно предизвикателствата на невродегенеративните заболявания на работното място

 

Парламентарни въпроси:

 

2009 година

Относно: Изграждането на цианидна инсталация за добив на злато в центъра на град Кърджали, България

Условия на нелоялна конкуренция в програмата „Безопасен интернет”

Защита на трудовите права при диагноза множествена склероза в държавите-членки на ЕС

 

2010 година

Относно установяването на праг на минимален доход в страните членки на ЕС

Нарушаване на законодателна процедура

 

2011 година

Бъдещата политика на сближаване – предложение за въвеждане на резерв за изпълнение

Правилата за директни плащания за периода 2014-2020 г.

Ограничаване на избирателното право

Европейски аквакултури

Автоматично освобождаване от бюджетен ангажимент

Любителският риболов и реформата на ОПОР

Присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство

Финансова криза

Програма за намаляване на административната тежест

Детски заведения за деца в предучилищна възраст

Селскостопански субсидии

Шистов газ

Прилагането на подхода „ЛИДЕР”

Участие на България в пакта „Евро плюс”

Европейски спасителен механизъм

Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес”

Изпълнение по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес”

Изпълнение на хоризонталните програми на ЕС за периода 2007-2013 г.

Изпълнение на хоризонталните програми на ЕС за периода 2007-2013 г.

 

2012 година

Последиците от изменението на климата

Опазване и развитие на европейското културно наследство

Грамотността в Европа

Относно предоставяне на финансова помощ през 2012 г. от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Относно условията, при които се използват европейските средства за увеличаване на енергийната ефективност

Прилагане на стратегията на ЕС за Дунавския регион

Любителския риболов в рамките на реформата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР)

Енергоспестяващи крушки

 

2013 година

Подкрепа за инвестиции в жилищния сектор през новия програмен период 2014-2020 г.

Средства за хората от ромските общности на ЕС

Субсидии за тютюн

Една година „Европейска гражданска инициатива” на практика: оценка н аопита и справяне с препятствията

Една година „Европейска гражданска инициатива” на практика: оценка н аопита и справяне с препятствията

Защита на демокрацията и основните права

Разработване на програма „Еразъм” за избраните местни и регионални представители

Гаранция за младежта

 

2014 година

Относно проблеми с пенсиите на български граждани, работили в Гърция

Антидискриминационни директиви 2000/43/ЕО и 2000/78/ЕО

 

Информационни кампании в България за:

 

Безопасния интернет за деца – „Ти избираш”;

Дунавската стратегия на ЕС – „Бъдеще за регионите по Дунав”;

Европейския механизъм за микрофинансиране на безработни

„Европейски програми за нас”

Деца и млади хора в борбата с изменението на климата „Гласът ти за климата”

Регионална кампания за популяризиране и защита на човешките права „Равни права за равен шанс” в област Велико Търново и Свищов

 

Европейски информационни центрове в България:

 

Сърница

Търговище

Велико Търново

Разград

Варна

 

 

Семинари, обучения, конкурси и други събития в България и ЕП:

 

Есенна либерална школа в община Силистра за 20 младежи – либерали;

Ежегодни събития, организирани от информационни центрове на евродепутата за отбелязване на Деня на Европа.

Уъркшоп в ЕП „Повече ефективност в борбата срещу неравното заплащане на жените и мъжете”;

Семинар във Велинград с жени-либерали под надслов „Обединена Европа – равни възможности”,;

Публично обсъждане „Бъдеще за регионите по Дунав” в Силистра;

Лекция за политиката на сближаване на ЕП в Българското училище за политика;

Лекция пред международната конференция в Русе по стратегията на ЕС за Дунавския регион;

Лекция пред Първия европейски форум за защита на децата в интернет в Пловдив;

Обучение по политическа комуникаци в гр- София

Курс по английски език за деца от социално-слаби семейства във Варна

Обучение за писане на проекти и кандидатстване по европейските фондове за земеделие и пчеларство

Обучение на ученици в гражданско образование, съвместно с  Националния младежки

Национален конкурс за есе „До Брюксел и назад”

Семинар за млади либерали в Търговище

Изложба живопис и фотография в Силистра

Конкурси за есе и рисунка на тема „Европа без бедност” в училищата в с. Света Петка и с. Пашово.

Конкурс за есе  „Да бъдеш евродепутат – лична и социална отговорност”.в гр. Варна, съвместно с  Инер Уил

Национален конкурс за видеоклип “Какво е да си млад гражданин в ЕС?”, съвместно с МДПС

Семинар за жени отженските дружества на ДПС на тема “Предизвикателства и либерални решения” във В. Търново

Изграждане на фитнес и детски площадки в 5 населени места – гр. Сърница, с. Цар Самуил, с  Брадвари, с. Ябланово, с. Зърнево чрез дарения

 

Издания:

 

Учебно помагало „Безопасен интернет”

книга „Европейски програми за нас”

„Либерален календар”   2009, 2010, 2011; 2012 г.

Избрани речи на Ахмед Доган „По образ и подобие на европейските измерения”

Различни региони – един стандарт

Бъдеще за европейските региони

Услуги на вътрешния пазар на ЕС

Права и задължения на европейските граждани

Политика на ЕС за младежта

Равенство на половете

 

 

 

 

 

 

 

Посещения на групи в ЕП:

 

Експерти-преподаватели от Тракийския университет в Стара Загора и служители в административни структури от област Сливен;

Либерали от област Велико Търново.

Випускниците на Младежката академия за либерални политики

Кметове, излъчени от ДПС

Жени – либерали от област Пазарджик

Победителите в конкурсите, обявени от евродепутата

Преподаватели и представители на местните власти от областите Котел, Сливен и Твърдица

Представители на женски дружества към ДПС – 2 групи

Представители на ДПС от област В. Търново

Представители на ДПС от област Силистра

Представители на ДПС от  област Стара Загора, София

Представители на ДПС от област Бургас, Русе, Ловеч

Представители на ДПС от област Варна, Добрич, Шумен

 

 

Категории: Начало, Новини