March 9, 2015

Писмено изказване на евродепутат Филиз Хюсменова за напредъка в областта на равенството

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми колеги.

Европейският парламент, Европейската Комисия, Съветът, държавите-членки и всички ние, като граждани на Европейския съюз трябва да работим за това целите за равенство между половете да бъдат реализирани не само като политически декларации, а и в ежедневните практически дейности, които извършваме.

Видно е, че Стратегията за равенство между жените и мъжете 2010-2015 г. не успява да реализира целите си. Икономическите различия между жените и мъжете се увеличават, продължава да съществува значителна разлика в участието им на пазара на труда – в заплащането на техния труд, в пенсионните плащания. За да постигнем целите на Стратегията “Европа 2020″, трябва да обединим усилията си за постигане на напредък по отношение на интегрирането на хоризонталната политика на равенство. Необходимо е всички държави-членки ефективно да прилагат Директивата за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите, актуализиране на Директивата за отпуска по майчинство от 1992г. Положително би се отразило приемането на Директивата относно жените в управителните съвети.

Напредъкът по политиката за равенство на половете продължава да е недостатъчен. Вярвам, че равенството на жените ще допринесе ефективно за достигането на устойчив растеж в Европа и призовавам за системно и последователно интегриране на принципа на равенството между половете във всички наши дейности, структури, политики и приоритети.