May 11, 2015

Покана за проекти “Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Рубрика Еврофинансиране се поддържа с експертната подкрепа на Консулто България.

 

Финансираща програма:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

 

Общ бюджет:

Общият наличен бюджет възлиза на 150 000 000 евро.

 

Размер на безвъзмездната помощ:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ, която може да бъде поискана:
- Микропредприятия: 100 000 – 500 000 лева;
- Малки предприятия: 200 000 – 750 000 лева;
- Средни предприятия: 300 000 – 1 000 000 лева;

 

Максимален допустим процент на безвъзмездна помощ в рамките на общата стойност на проекта и при посочените по-горе суми в абсолютен размер:
- За цялата страна без Югозападен район за планиране (ЮЗРП – София-град и София област, Благоевград, Кюстендил, Перник):
o Микро и малки предприятия: до 70%;
o Средни предприятия: до 60%;
- Само за ЮЗРП:
o микро и малки предприятия: до 45%;
o средни предприятия: до 35%.

 

Какви дейности се финансират:

По процедурата са допустими проекти, включващи дейности от изброените:
· Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
· Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
· Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
· Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
Дейностите са допустими само, ако същите представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със (поне едно от изброените):
- създаването на нов стопански обект;
- разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.
Проектът (с описаните по-горе дейности) задължително трябва да покрива един от двата посочени хоризонтални принципа/политики:
- равнопоставеност и недопускане на дискриминация – насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация;
- устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.
Проектът задължително трябва да има принос към един от двата посочени индикатора:
- обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП;
- производителност на МСП.

 

Важно: Дейности (основни видове, неизчерпателно изброяване), които са недопустими и не могат да бъдат включвани в проекта:

- дейности, изпълнени извън срока на проекта;
- закупуване на оборудване втора употреба;
- СМР;
- ДМА и ДНА, които не са пряко свързани с целта на проекта, вкл. компютърно оборудване и софтуер за административни нужди, вкл. системи от типа ERP, CRM;
- консултантски услуги за разработване на проекта;
- закупуване на консумативи, резервни части, стоково-материални запаси;

 

Кой може да кандидатства:

Малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в една от следните области (определени и по кодове на икономическа дейност): високотехнологични и средно високотехнологични производства (С20,21, 26-30), интензивни на знание услуги (J58-63, M72), нискотехнологични и среднонискотехнологични производства (С10, 11, С13-19, С22-25, С31-33).
Кандидатите трябва да имат три приключени финансови години и да са реализирали минимални нетни приходи от продажби, съгласно посоченото в Насоките за кандидатстване.

 

Краен срок за кандидатстване:
Сроковете за подаване на проектни предложения са:
- За нискотехнологични и средно нискотехнологични производства (по посочените кодове): 08 юли 2015г.
- За високотехнологични и средновисокотехнологични производства: 08 септември 2015г.
- За интензивни на знание услуги: 09 ноември 2015г.

 

Линк за допълнителна информация:
Пълният текст на насоките, заедно с формулярите за кандидатстване, могат да бъдат намерени на следния интернет адрес.