May 26, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за нетарифни бариери в единния пазар (A8-0160/2016 – Daniel Dalton)

Филиз Хюсменова (ALDE ), в писмена форма. ‒ Уважаеми г-н председател,

премахването на митническите бариери посредством сътрудничество и споделянето на общи ценности е едно от най-големите достижения на европейския проект. В рамките на единния пазар все още съществуват обаче немитнически бариери, които възпрепятстват Европа да постигне пълния потенциал на единния пазар.

Докладът относно не-тарифните бариери правилно акцентира върху действията, които следва да бъдат предприети, за да се подобри ефективността на единния пазар. Сред тях е призивът държавите членки да се откажат от протекционистките мерки и да отворят вътрешния си пазар към по-конкурентния европейски пазар. За да се постигне тази цел, Комисията трябва да засили правоприлагането и отстояването на тези принципи. По този начин тя ще гарантира, че държавите-членки съблюдават правилата по отношение на единния пазар, вместо да създават нови, допълнителни законови разпоредби по въпроси, вече обхванати от съществуващите правни норми.

И на последно място, всички държави членки, Комисията и Европейският парламент трябва да се обединят около премахването на съществуващите немитнически бариери. По този начин пазарът ни ще стане по-достъпен и конкурентоспособен за нашите предприятия и за нашите граждани. Като крайни потребители, гражданите ни ще усетят осезаеми ползи от премахването на немитническите бариери посредством по-конкурентни цени и увеличени ползи в един напълно функциониращ единен пазар.