June 8, 2016

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова относно подобряване на обмена на данни и използването на европейските информационни системи и бази данни в борбата срещу тежката транснационална престъпност и тероризма (разискване)

Филиз Хюсменова (ALDE ). – Събитията от последните няколко месеца ясно ни показаха, че своевременното споделяне на информация между службите на държавите членки и между тях и Европол е от жизнена необходимост. Съществуват множество европейски бази данни – ШИС, базата данни на Европол, системата на пътническите данни, обсъжда се въвеждането на база данни във връзка с пакета „Интелигентни граници“.

Само събирането на информация обаче, колкото и ценна да е тя, не би могло да ни помогне в борбата срещу тероризма и организираната престъпност, ако тя не бъде споделяна своевременно и напълно между всички национални системи за сигурност. Считам, че в условията на систематична заплаха е изключително важно държавите членки да започнат да си сътрудничат пълноценно и да въведат автоматизиран обмен на данни между своите системи и Европол, защото само наднационалната споделеност може да противостои на съвременните трансгранични престъпни мрежи.