June 23, 2016

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова относно проследяване на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (A8-0176/2016 – Zdzisław Krasnodębski)

 Филиз Хюсменова (ALDE ), в писмена форма. ‒ Уважаеми г-н Председател, подкрепям доклада относно проследяването на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението, тъй като съм убедена, че е нужна повече и по-целенасочена подкрепа към усилията на държавите членки за развиване на системите им на обучение и образование, като се отчитат различията между тях и специфичните им потребности.

За съжаление т.нар. „образователна бедност“ и слабото включване на хората с нисък социално-икономически статус в системата на образованието продължава да е предизвикателство, пред което е изправена Европа. В същото време, висококачественото и всеобхватно образование и обучение, отговарящо на нуждите на трудовия пазар и развиването на „умения на 21 век“, са от ключово значение за социалното, културно и икономическо развитие на ЕС.

Ето защо считам, че заключенията от прегледа на стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“ трябва да бъдат взети предвид и поуките от тях да се приложат незабавно, с цел оптимизиране на рамката и предприемане на по-амбициозни, координирани и ефективни действия на политиката в областта на образованието и обучението на европейско и на национално ниво.