July 7, 2016

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова относно гаранция за младежта и инициативата за младежка заетост (разискване)

Филиз Хюсменова (ALDE ), в писмена форма . – Уважаеми г-н Председател, макар и въведени едва преди 3 години, инициативата за младежка заетост и схемите „гаранция за младежта“ показаха добри резултати по отношение на осигуряването на подкрепа за младите хора при преминаването им от системата на образованието към пазара на труда. При все това, нивото на безработните младежи в ЕС продължава да бъде твърде високо, достигайки на места до 25%, продължава и тенденцията за използване на стажовете като алтернативно средство за нископлатена експлоатация. Смятам, че е необходимо осигуряването на повече европейско финансиране за подпомагане на инициативите за борба с младежката безработица и допълнителни програми, които да са насочени към намиране на решения за намаляване и на безработицата сред по-горния възрастов сегмент: 25–35 години. В допълнение, смятам, че са ни необходими и програми, които да поощряват развиването на умения на 21-ви век още докато младите хора са в системата на средното образование и осигуряване на по-добро регулиране на възможностите за стаж и практически обучения.