July 7, 2016

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова относно прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (A8-0203/2016 – Helga Stevens)

Филиз Хюсменова (ALDE ), в писмена форма. ‒ Уважаеми г-н Председател, подкрепям доклада относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, тъй като смятам, че е от първостепенно значение с разработваните от нас политики да направим всичко възможно, за да осигурим равното третиране, независимостта и достойното съществуване на всички граждани на ЕС. Това се отнася с още по-голяма сила за хората с увреждания, които за съжаление продължават да са изправени пред сериозни пречки за упражняването на правата и свободите си.

Пълното приобщаване на хората с увреждания е от значение за обществото като цяло. Ето защо приветствам заключенията и препоръките на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания. Подкрепям необходимостта от извършване на цялостен и хоризонтален преглед на законодателството на Европейския съюз и програмите за финансиране, интегрирането на свързаните с уврежданията въпроси във всички законодателни политики и стратегии на ЕС.

Необходимо в също така осигуряването на постоянен структуриран диалог с представляващи хората с увреждания организации и въвеждане на изисквания за иновативни решения за осигуряване на достъпни обществени услуги.