November 23, 2016

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова относно жестомимичен език и професионални преводачи на жестомимичен език (B8-1230/2016 , B8-1241/2016)

‒ Уважаеми г-н Председател, за съжаление голяма част от гражданите на Европа са изправени пред различни бариери, възпрепятстващи ги да използват пълния набор от правата си. Една от най – засегнатите групи в това отношение са хората с увреждания, които често са поставени в ситуация на липса на адекватна социална интеграция и невъзможност за осъществяване на пълния си потенциал. Недостатъчният брой преводачи на жестомимичен език ясно насочва към този проблем. Той затруднява получаването на информация от различни от писмените източници, предпоставя затруднения в обучението, осигуряването на социални услуги и активното участие в политическия живот за хората с увреждания на слуха и говора. Смятам, че една истински инклузивна Европа на XXI век трябва да се стреми с всички средства да преодолява трудностите, пред които са изправени хората с увреждания, тъй като това ще допринесе за разгръщане на потенциала им и в крайна сметка – за обогатяване на европейската икономика.