January 18, 2017

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова по разискване в Европейския парламент относно заключенията от заседанието на Европейския съвет на 15 декември

– Уважаеми г-н председател, Приветствам заключението от декемврийското заседание на Европейския съвет относно необходимостта Европа да продължи подкрепата за държавите по миграционния маршрут през Западните Балкани и Източното Средиземноморие. Надявам се, този призив за повече подкрепа на засегнатите държави да не остане само на думи, а да намери своето изражение в реална подкрепа на терен, с финансиране и кадри, както спрямо държавите от Западните Балкани, така и спрямо държавите-членки на първа линия. В тази връзка, призовавам Съвета и неговите държави – членки да задълбочат ангажираността си по отношение на овладяването на миграционната криза и да покажат истинска европейска солидарност с държавите, подложени на несъразмерен миграционен натиск.