March 27, 2017

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова по разискване в Европейския парламент относно равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги – Средства от ЕС за равенството между половете – Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 – 2015 г.

Филиз Хюсменова (ALDE ), в писмена форма . – Уважаеми г-н Председател, намирам за особено важен призива на Доклада относно равенството между жените и мъжете в Европейския Съюз за 2014-2015 относно инвестирането в грижи за децата и възрастните хора, тъй като смятам, че трябва да отчитаме особената роля на работещите жени, които понасят двойно натоварване от отговорности – не само по отношение на работното си място, но и във връзка с грижата за семейството и домакинството. Наличието на качествени и достъпни заведения за грижи за деца е една от предпоставките за активното включване на жените в пазара на труда и обществения живот. Липсата на равенство в пазара на труда и фактът, че голям брой от заетите жени работят на намалено работно време водят до загуби за европейската икономика. Ето защо призовавам държавите–членки да разгледат възможните средства за предоставяне на повече възможности за заетост на жените, осигурявайки повече и по – достъпни заведения за детска грижа, така че те да не са изправени пред избора кариера или семейство.