October 6, 2017

Българските членове на Европейския парламент призовават да не се допускат фрагментиране на Единния европейски пазар и неспазване на основни свободи на ЕС

Българските членове на Европейския парламент призовават да не се допускат фрагментиране на Единния европейски пазар и неспазване на основни свободи на ЕС. Това се посочва в позиция на членовете на Европейския парламент от Република България относно законодателния пакет за мобилността в ЕС, съобщиха от пресофиса на евродепутата Петър Курумбашев.

Позицията на евродепутатите гласи: “Ние, членовете на Европейския парламент от Република България, смятаме, че доброто функциониране на Европейския пазар не следва да е обвързано с рестриктивни правила, които не отчитат спецификите на транспортния сектор и ограничават свободното движение на стоки и хора. Призоваваме да не се допускат фрагментиране на Единния европейски пазар и неспазване на основни свободи на ЕС.

Напомняме, че общата транспортна политика на ЕС следва да се стреми да постигне целите на Договорите (член 90 от ДФЕС), като се обръща специално внимание на функционирането на вътрешния пазар въз основа на устойчивото развитие в Европа и устойчивия икономически растеж в рамките на силно конкурентния социален пазар с цел пълна заетост и социален напредък (член 3, параграф 3 от ДЕС). Целта на ЕС е да насърчава благосъстоянието на своите народи (член 3, параграф 1 от ДЕС).

За гарантиране на по-доброто прилагане на европейското законодателството в областта на автомобилния транспорт, е изключително важно секторът да има единен подход за прилагане на разпоредбите и правилата в областта на автомобилните превози.

1. Считаме, че с оглед изключителната мобилност на работната ръка в сектора, включването на международния транспорт и каботажа в обхвата на законодателството за “командированите работници” не е обосновано и би имало силно негативно влияние върху транспортния сектор в Централна и Източна Европа, както и отражение върху цялата европейска икономика.

Прилагането на такъв тип законодателство за международните шофьори диспропорционално ще натовари, както транспортните оператори, така и държавите членки. Голяма част от малките и средни предприятия ще бъдат изтласкани и пазарът ще бъде резервиран само за големи и крупни превозвачи. Целта на европейското законодателство в тази сфера е да позволи на транспортните оператори да се конкурират при равни условия, да се търсят механизми за приспособяване, а не да се налагат трудноизпълними изисквания, които да ограничат растежа на този икономически отрасъл.

2. Задължението за ползване на редовната седмична почивка извън борда на превозното средство ще принуждава шофьорите да оставят товара си, за който са лично отговорни, ще им коства допълнителни разходи за застраховки, както и за превоз от и до хотел. По тази причина това изискване трябва да отпадне.

3. Ние сме на мнение, че изискването за завръщане на водача „у дома” на всеки три седмици също поставя превозвачите пред сериозно предизвикателство. Фирмите са принудени да предоставят допълнителен транспорт на служителите си, за да се върнат в страната. Това би довело до сериозни финансови разходи и намалява гъвкавостта на разпределението на работните часове и часовете за почивка.

4. Същевременно, отчитаме необходимостта от единни действия за борба с фирмите-пощенски кутии, като акцентът следва да бъде поставен върху контрола и адекватното прилагане на европейските правила. Приветстваме и заложените мерки за борба със замърсяването и политиките за иновации, чрез които се насърчават и развиват зеления, екологичен транспорт, намаляването на вредните емисии и въвеждането на все повече електрически автомобили. Надяваме се тези мерки да не останат само в сферата на добрите пожелания.

Общите цели на всички държави членки следва да бъдат осигуряването на правна сигурност, както и защитата на единството и растежа на вътрешния пазар на Европейския съюз. Съществува реална опасност предложението да доведе до значителни отрицателни последици, свързани с фалита на транспортните компании и съкращенията в транспортния сектор. Тези ефекти очевидно не са съвместими с практическите цели на единния пазар, основаващ се на основната свобода на движение на услугите и спазването на конкурентното право.

Отправяме апел за това позицията и притесненията на България по законодателния пакет да се разгледат внимателно при процеса на преговори”.

Позицията на българските членове на ЕП е подписана от: Ангел Джамбазки, ЕКР; Илхан Кючюк, АЛДЕ; Андрей Ковачев, ЕНП; Момчил Неков, СиД; Андрей Новаков, ЕНП; Неджми Али, АЛДЕ; Асим Адемов, ЕНП; Николай Бареков, ЕКР; Владимир Уручев, ЕНП; Петър Курумбашев, СиД; Георги Пирински, СиД; Светослав Малинов, ЕНП; Ева Майдел, ЕНП; Сергей Станишев, СиД; Емил Радев, ЕНП; Филиз Хюсменова, АЛДЕ; Искра Михайлова, АЛДЕ.

Категории: Начало, Новини